COLNÉ SLUŽBY - INTRASTAT-SK - DOPRAVA - PORADENSTVO

INTRASTAT – SK

INTARSTAT-SK je systém štatistického zisťovania, ktorý spracúva a poskytuje údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ.

 

Činnosti súvisiace s INTRASTAT-SK

 • vystavovanie, zasielanie, oprava hlásení na Finančnú správu
 • evidencia hlásení
 • odborné poradenstvo
 • sledovanie legislatívnych zmien
 • zabezpečenie a vykonávanie všetkých potrebných úkonov v súvislosti s INTRASTAT-SK
 • spôsob preberania dokladov potrebných k vyplneniu hlásení: e-mailovou komunikáciou, osobne podľa dohody

 

Doklady potrebné na zastupovanie:

 • výpis z obchodného registra, alebo živnostenský list (nie starší ako tri mesiace)
 • osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty (kartu k nahliadnutiu na colnom úrade, kópiu k založeniu)
 • mandátna zmluva podpísaná majiteľom alebo konateľom spoločnosti
 • splnomocnenie pre podávanie štatistických hlásení

Nitra

 • Trnavská cesta 3561
 • 949 01 Nitra - Kynek
 • mobil: 0905 862 610
 • mobil: 0917 483 017
 • email: sk-spedit@sk-spedit.sk

Trnava

IČO (Company ID): 35 961 821
DIČ (Tax ID): 2022077233
IČ DPH (VAT ID): SK2022077233

Náš facebookový profil