COLNÉ SLUŽBY - INTRASTAT-SK - DOPRAVA - PORADENSTVO

Colné služby

V oblasti colných služieb poskytujeme: 

 • elektronický vývoz
 • elektronický dovoz
 • poskytovanie záväzku ručiteľa za colné dlhy v režime dovoz
 • kompletné zastupovanie v colnom konaní
 • schválený vývozca
 • tranzitné vyhlásenieT1, T2 s ručením do miesta určenia
 • Carnet TIR, CMR, DCH, DCHd, T2L
 • dovozné licencie
 • schválený príjemca
 • schválený odosielateľ
 • vystavovanie osvedčení o pôvode tovaru EUR1, A.TR, Certificate of Origin Form A
 • daňový zástupca
 • štatistické hlásenie INTRASTAT-SK
 • poradenstvo ohľadne colných záležitostí a INTRASTAT-SK
 • registrácia EORI
 • ostatné služby podľa požiadaviek klienta

Colné režimy:

 • Prepustenie do voľného obehu
 • Vývoz a spätný vývoz

Osobitné colné režimy:

 • Tranzit: vonkajší a vnútorný
 • Skladovanie: colné uskladňovanie a slobodné pásmo
 • Osobitné použitie: dočasné a konečné použitie
 • Zušľachťovací styk: aktívny a pasívny

 

Colné poradenstvo poskytujeme pre zmluvných partnerov zadarmo.

Prepravu zabezpečujeme prostredníctvom preverenej siete autodopravcov.

 

Doklady potrebné pri zastupovaní v colnom konaní:

 • výpis z obchodného registra, alebo živnostenský list (nie starší ako tri mesiace, nepovinný doklad)
 • mandátna zmluva podpísaná majiteľom alebo konateľom spoločnosti
 • splnomocnenie na zastupovanie v colnom konaní
 • zmluva o poskytnutí záruky ručiteľom na zabezpečenie colného dlhu
 • registrácia EORI – potrebné doklady k vybaveniu: VOR, IČ DPH, osobitné číslo daňovníka
 • osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty (kartu k nahliadnutiu na colnom úrade, kópiu k založeniu)

 

Nitra

 • Trnavská cesta 3561
 • 949 01 Nitra - Kynek
 • mobil: 0905 862 610
 • mobil: 0917 483 017
 • email: sk-spedit@sk-spedit.sk

Trnava

IČO (Company ID): 35 961 821
DIČ (Tax ID): 2022077233
IČ DPH (VAT ID): SK2022077233

Náš facebookový profil