COLNÉ SLUŽBY - INTRASTAT-SK - DOPRAVA - PORADENSTVO

SHS (Schválený Hospodársky Subjekt – AEO)

Získaním štatútu Schválený Hospodársky Subjekt (SHS) sme upevnili naše postavenie v medzinárodnom dodávateľskom reťazci, čo prispieva ku skvalitneniu nami poskytovaných služieb.

 

Schválený hospodársky subjekt  je definovaný ako bezpečná súčasť dodávateľského reťazca, ktorý sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti zaoberá činnosťami, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy. Osvedčenie SHS pre našu spoločnosť SK-SPEDIT s.r.o. nadobudlo účinnosť dňa 25.5.2015 pod prideleným číslom: 

SK AEOC600015051100069

Štatút Schválený Hospodársky Subjekt bol zavedený Európskym spoločenstvom s cieľom zlepšiť bezpečnosť medzinárodného obchodu a zároveň zabezpečiť proces dodávateľského reťazca v súlade s bezpečnostnými štandardmi Svetovej Colnej Organizácie (WCO).

Osvedčenie SHS je ľahko rozpoznateľnou známkou kvality v rámci medzinárodného obchodu, ktorý indikuje, že jeho držiteľ je bezpečným článkom v rámci medzinárodného dodávateľského reťazca.

Držiteľ osvedčenia SHS je preverený zo strany colných orgánov v náročnom procese certifikácie podľa komunitárnych colných predpisov. Vydaním osvedčenia SHS colné orgány potvrdzujú, že jeho držiteľ a jeho vnútorné kontrolné mechanizmy, finančné zdravie, colné postupy, fyzická bezpečnosť vyhovujú náročným bezpečnostným a colným požiadavkám Európskeho spoločenstva.

Vďaka získanému osvedčeniu Vám bude naša spoločnosť schopná poskytnúť ešte lepší servis týkajúci sa colného konania ako doteraz, vrátane nasledovných výhod:

 • prednostné vykonanie colnej kontroly
 • zníženie rizika porušenia colných predpisov
 • menej fyzických colných kontrol
 • jednoduchší prístup k zjednodušeným postupom v colnom konaní
 • možnosť výberu miesta colnej kontroly
 • možnosť upustenia od zabezpečenia colného dlhu pri niektorých colných režimoch a iné

 

Zjednodušený postup – vývoz

 • Výhody zjednodušeného postupu spočívajú v tom, že jeho držiteľ nie je závislý od úradných hodín colných úradov, pretože colné konanie sa uskutoční priamo u vás na nakládke. Všetko potrebné vybavíme za vás.

 

Schválený Hospodársky Subjekt okrem prestížneho postavenia v dodávateľskom reťazci má aj povinnosti, ktoré sú predmetom prísneho monitoringu zo strany finančnej správy.  Certifikát

Nitra

 • Trnavská cesta 3561
 • 949 01 Nitra - Kynek
 • mobil: 0905 862 610
 • mobil: 0917 483 017
 • email: sk-spedit@sk-spedit.sk

Trnava

IČO (Company ID): 35 961 821
DIČ (Tax ID): 2022077233
IČ DPH (VAT ID): SK2022077233

Náš facebookový profil